Regulamin wynajmu aut KING CARS

Regulamin wynajmu aut w King Cars


Poniżej skrócona wersja ale zachęcamy do zapoznania się z pełnym regulaminem jeszcze niżej...

Rezerwacje:
a. Rezerwacja samochodu może być dokonana drogą telefoniczną, poprzez stronę internetową lub osobiście w naszym biurze.
b. W celu dokonania rezerwacji, należy podać pełne dane osobowe oraz ważne dane kontaktowe.
c. W przypadku wynajmu samochodu przez osobę trzecią, konieczne jest dostarczenie pełnomocnictwa oraz danych osobowych osoby wynajmującej.
d. Rezerwacje podlegają potwierdzeniu ze strony King Cars. Potwierdzenie może być przesłane drogą elektroniczną, telefoniczną lub w formie pisemnej.

Warunki wynajmu:
a. Wynajem samochodu jest możliwy dla osób posiadających ważne prawo jazdy i ukończone 18 lat (w przypadku niektórych kategorii samochodów wiek może być wyższy).
b. Wynajmujący zobowiązany jest do przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości oraz prawa jazdy przed podpisaniem umowy wynajmu.
c. Wynajmujący jest odpowiedzialny za dostarczenie prawdziwych, aktualnych i kompletnych informacji.
d. Wynajem samochodu może być dokonany na określony czas, zgodnie z umową wynajmu. Przedłużenie umowy wymaga wcześniejszego zgłoszenia i uzyskania zgody od King Cars.

Opłaty i płatności:
a. Wynajmujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wynajmu zgodnie z ustalonymi stawkami. Opłata obejmuje określony czas wynajmu, ograniczony przebieg oraz podstawowe ubezpieczenie.
b. Kaucja może być wymagana przed wynajmem i zostanie zwrócona po zakończeniu wynajmu, o ile samochód zostanie zwrócony w odpowiednim stanie.
c. Opłaty dodatkowe, takie jak opłaty za paliwo, przekroczenie limitu przebiegu, opłaty za dodatkowego kierowcę lub usługi dodatkowe, są ustalane i pobierane zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Ubezpieczenie:
a. Każdy wynajęty samochód jest objęty podstawowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i kradzieży.
b. W przypadku szkody, wynajmujący jest zobowiązany do zgłoszenia jej natychmiast King Cars i wypełnienia stosownych dokumentów.
c. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku niedozwolonego użytkowania samochodu lub naruszenia warunków umowy wynajmu.

Zwrot samochodu:
a. Samochód powinien być zwrócony w ustalonym terminie i miejscu określonym w umowie wynajmu.
b. Samochód powinien być zwrócony w czystym stanie, z pełnym bakiem paliwa i ze wszystkimi jego akcesoriami.
c. Jeśli samochód jest zwracany po terminie, może być naliczona opłata za opóźnienie zgodnie z obowiązującym cennikiem.
d. King Cars zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu samochodu po jego zwrocie i do potrącenia opłat za ewentualne uszkodzenia.

Ograniczenia:
a. Wynajmujący nie może używać samochodu do nielegalnych celów, w tym do przewozu niebezpiecznych substancji, do udziału w wyścigach ani do celów komercyjnych bez uprzedniej zgody King Cars.
b. Wynajmujący nie może oddawać samochodu w dzierżawę, podnajem ani przekazywać go osobom nieuprawnionym.

Postanowienia końcowe:
a. King Cars nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie osobistych przedmiotów pozostawionych w samochodzie w trakcie wynajmu.
b. King Cars zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu samochodu bez podania przyczyny.
c. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową wynajmu podlegają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby King Cars.

UWAGA: W PRZYPADKU OTRZYMANIA MANDATU WYSTAWIONEGO NA NASZĄ FIRMĘ ZGODNIE Z PRAWEM INFORMUJEMY ODPOWIEDNI ORGAN O DANYCH OSOBY KTÓRA WYPOŻYCZYŁA POJAZD I DYSPONOWAŁA NIM (NIE WSKAZUJEMU KIEROWCY A JEDYNIE DYSPONENTA) WE WSKAZANYCH W MANDACIE: DNIU I GODZINIE. JESTEŚMY ZOBLIGOWANI DO PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 78 USTĘP 4, BRZMIĄCYM:
"właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie..."
DODADTKOWO: KOSZT "OBSŁUGI MANDATU" WYNOSI 100 PLN
PEŁNY REGULAMIN I UMOWA NAJMU POJAZDU Z WYPOŻYCZALNI AUT WARSZAWA - KING CARS

§ 1

1.	Przedmiotem najmu jest samochód osobowy marki MERCEDES, model………...............……… wyprodukowany w roku …........., o pojemności skokowej silnika wynoszącej ….................. [cm3] i numerze VIN nadwozia ……............................…… o numerze rejestracyjnym .......................................... napędzany olej napędowy ON, dalej „Przedmiot najmu” lub „Pojazd”.
2.	Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu jest sprawny i zdatny do użytku.

§ 2

1.	Umowa zawarta zostaje na okres od dnia …………………… do dnia ……………….., godz. ……………… z zastrzeżeniem ust. 2 tego paragrafu.
2.	Najem samochodu rozpoczyna się w dniu protokolarnego wydania Przedmiotu najmu 
i trwa do dnia i godziny określonych w ust. 1.
3.	Wynajmujący oświadcza, że zobowiązuje się wydać Najemcy opisany w §1 Przedmiot najmu nie później niż w dniu określonym w ust. 1 o godzinie .................... w następującym miejscu ……………………….. . Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd po zakończeniu umowy do tego samego miejsca, w którym nastąpił odbiór pojazdu lub innego miejsca uprzednio uzgodnionego z Wynajmującym.

4.	Ustala się limit przebiegu pojazdu na okres najmu Pojazdu na …...........………… km.
5.	Najem Przedmiotu najmu polega na jego oddaniu Najemcy do użytkowania na okres obowiązywania umowy. Pojazd może być eksploatowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie przez Najemcę.
6.	Wydanie Przedmiotu umowy i jego zwrot po zakończeniu najmu zostaną potwierdzone pisemnym protokołem zatwierdzonym przez przedstawicieli obu Stron.
7.	W przypadku stwierdzenia przez Najemcę przy wydaniu Przedmiotu najmu jakichkolwiek wad, uszkodzeń lub braków jest on zobowiązany wpisać je do protokołu zdawczo-odbiorczego jako swoje uwagi. Brak takich wpisów oznaczać będzie, że wszelkie uszkodzenia lub braki zostały spowodowane przez Najemcę i ponosi on za nie odpowiedzialność na warunkach określonych w umowie.
8.	Najemca przed przystąpieniem do eksploatacji Pojazdu jest zobowiązany zapoznać się i przestrzegać instrukcji obsługi Pojazdu, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innych przepisów przewidzianych prawem regulujących zasady użytkowania i poruszania się pojazdów mechanicznych.
9.	Przy zawarciu umowy Najemca zapłacił kaucję na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy z tytułu niniejszej Umowy w wysokości 3000 zł
10.	Kaucja jest zwracana po zakończeniu najmu. Z kaucji mogą być pokryte przewidziane Umowa kary umowne, opłaty lub szkody.
§ 3

Najemca zobowiązany jest między innymi do:
1)	Szczególnej dbałości o Przedmiot najmu i utrzymywania go w stanie czystym zarówno w środku jak i na zewnątrz, w tym ponoszenia we własnym zakresie opłat koniecznych związanych z eksploatacją pojazdu (na przykład w przypadku zaistnienia konieczności uzupełnienia płynu do spryskiwaczy, oleju silnikowego, odpowiedniej jakości paliwa zgodnie ze specyfikacją pojazdu itp.)
2)	Przestrzegania zasad typowego użytkowania pojazdu, a zwłaszcza przewożenia wyłącznie dozwolonej liczby osób i ładunku określonego w specyfikacji technicznej Przedmiotu najmu, jak również nie przewożenia substancji żrących, silnie brudzących, o ostrych krawędziach albo posiadających inne cechy mogące przyczynić się do uszkodzenia lub ubrudzenia Przedmiotu najmu.
3)	Ponoszenia wszelkich kosztów związanych z windykacją należności powstałych w zakresie użytkowania Pojazdu – a w szczególności mandatów lub innych kar, nieuregulowanych opłat parkometrowych, odholowania auta itp.
4)	Parkowania Pojazdu w możliwie bezpiecznych miejscach, a w szczególności parkingach strzeżonych bądź innych dozorowanych miejscach.
5)	Dochowania należytej staranności przy sprawowaniu nadzoru nad pojazdem, a w szczególności zamykania pojazdu, nie pozostawiania dokumentów samochodu w środku, korzystania ze wszelkich urządzeń zabezpieczających, w które wyposażony jest Przedmiot najmu.

§ 4

Najemcy zabrania się:
1)	Użytkowania Przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2)	Uruchamiania Pojazdu w celu popchnięcia albo holowania drugiego pojazdu.
3)	Prowadzenia pojazdu bez ważnych uprawnień do kierowania
Przedmiotu Najmu albo będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości.
4)	Palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych, w Pojeździe, a także spożywania jedzenia i napojów, pod rygorem zapłaty kary umownej.
5)	Korzystania z Przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, a w tym brania udziału w treningach, zawodach albo wyścigach samochodowych, przeznaczenia pojazdu do nauki jazdy.
6)	Poruszania się po drogach i terenach nieutwardzonych.
7)	Używania pojazdu jako rekwizytu.
8)	Wwożenia albo wywożenia Pojazdem poza polski obszar celny dóbr zabronionych, określonych prawem, a w tym zawartych w przepisach celnych (np. papierosów, narkotyków, broni, chronionych zwierząt i przedmiotów z nich wykonanych).
9)	Używania Pojazdu do zarobkowego przewozu osób.
10)	Używania Pojazdu do transportu osób w sposób zabroniony prawem, a w szczególności pośredniczenia przy nielegalnym przewożeniu osób nieuprawnionych do pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej oraz wobec których orzeczono zakaz opuszczania granic Rzeczpospolitej Polskiej.
11)	Wykonywania jakichkolwiek przeróbek i zmian niezgodnych z określoną przez producenta specyfikacją pojazdu, a w szczególności dokonywanie zamian i wymontowywania oryginalnych części Pojazdu.
12)	Poruszania się Pojazdem w pasie przygranicznym o szerokości 10 km od granicy z Rosją i Ukrainą pod rygorem unieruchomienia pojazdu i powiadomienia policji oraz innych organów ścigania.
13)	Rozporządzania Przedmiotem najmu w sposób odmienny, niż zostało to określone w umowie, W szczególności zabronione jest ustanawianie na pojeździe jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, a w tym przekazywania pojazdu innym osobom.

§ 5
 
1.	Z zastrzeżeniem ust. 4, Wynajmujący oświadcza, że Pojazd posiada pełne ubezpieczenie w zakresie OC, AC, NW ważne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej, do których nie stosuje się ograniczeń wyjazdu zgodnie z zapisami umowy. Ubezpieczenie przysługuje zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej jedynie tym osobom, które użytkują samochód za zgodą Wynajmującego. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dołączone jest do dokumentów Pojazdu.
2.	Wyjazd poza granice Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwy po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego oraz po wykupieniu przez Najemcę na własny koszt dodatkowego ubezpieczenia ważnego na terytorium każdego państwa, w którym Pojazd będzie użytkowany. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za awarie samochodu poza granicami RP.
3.	W przypadku próby wyjazdu poza granicę RP bez pisemnej zgody Wynajmującego najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości pięciokrotnego czynszu najmu, liczonego od kwoty netto.
4.	Udział własny Najemcy z tytułu szkód pokrywanych ubezpieczeniem z OC lub AC wynosi 10 % wartości pojazdu. 

§ 6

1.	Najemca zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu z takim samym poziomem i taką samą jakością paliwa, jaki był w dniu oddania samochodu w najem. W przypadku mniejszej ilości paliwa od wskazanej w protokole zdawczo-odbiorczym, uznaje się, że Najemca wyraża zgodę na uruchomienie pomocniczej usługi „Paliwo” oraz obciążenia go kosztami paliwa.
2.	Opłata za uruchomienie usługi „Paliwo” jest jednorazowa i wynosi 50 zł netto. Pokrywa ona ponoszony przez Wynajmującego czas i koszt dojazdu do stacji paliw w celu uzupełnienia paliwa, powrotu do siedziby oraz potencjalnego opóźnienia.
3.	Usługa określona w ust. 1 nie obejmuje środków pieniężnych poniesionych na uzupełnienie paliwa do poziomu zgodnego ze stanem pierwotnym, które to Najemca zobowiązany jest zwrócić według rzeczywistego kosztu.

§ 7

1.	Z tytułu najmu Pojazdu Najemca zapłaci Wynajmującemu wynagrodzenie w wysokości ………………. netto. Wynagrodzenie w określonej powyżej wysokości należy się Wynajmującemu bez względu na to, czy Najemca korzystał z Pojazdu przez cały okres o którym mowa § 2 ust. 1. Zwrócenie lub odebranie Pojazdu przed upływem okresu najmu o który mowa w § 2 ust. 1 nie ma wpływu na wysokość ustalonego wynagrodzenia.
2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne przelewem na rachunek Wynajmującego…………………………………………………………………………

§ 8

1.	W razie kolizji, wypadku lub kradzieży Pojazdu, Najemca zobowiązany jest, w zależności od przypadku, do:
1)	 Zabezpieczenia Pojazdu przed ewentualnymi dalszymi szkodami oraz nie pozostawiania Pojazdu bez dozoru.
2)	Niezwłocznego zawiadomienia policji, a następnie powiadomienia o tym zdarzeniu Wynajmującego.
3)	Zebrania niezbędnych danych takich jak imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania uczestników zdarzenia oraz świadków, a także uzyskać stosowane oświadczenie wraz z czytelnymi podpisami.
4)	W przypadku osób rannych – udzielenia im pomocy, na przykład poprzez wezwanie pogotowia ratunkowego.
5)	W miarę możliwości sporządzenia dokumentacji fotograficznej.
6)	W przypadku awarii Pojazdu, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Wynajmującego w celu ustalenia dalszych czynności. Zabronione jest samodzielne lub nieuzgodnione z Najemcą dokonywanie napraw i przeróbek pojazdu.
  2, W razie wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia określonego w niniejszym paragrafie albo związanego z inną szkodą na Pojeździe bądź na osobach trzecich, Najemca zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej pomocy Wynajmującemu w sprawach z tym związanych, zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym, a w szczególności związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych.

§ 9

1.	Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie lub nieprzestrzeganie warunków umowy osobiście oraz za osoby trzecie, którym Najemca powierzył Przedmiotem najmu.
2.	Najemca ponosi pełną odpowiedzialność oraz zobowiązany jest do pokrycia do pełnej wysokości wszelkich szkód wynikłych m.in. z:
1)	umyślnego uszkodzenia Pojazdu, uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz bez ważnego prawa jazdy,
2)	 uszkodzenia Pojazdu w razie przekroczenia przepisów kodeksu drogowego, albo też w razie dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (obowiązuje wówczas udział własny lub całkowite wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),
3)	wypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
4)	kradzieży, w wyniku której zginęły kluczyki wraz z dokumentami samochodu,
5)	szkody powstałej, gdy osobą kierującą nie był Najemca,
6)	kradzieży Pojazdu, w którym nie zostały włączone wszystkie urządzenia antykradzieżowe.
W w/w przypadkach szkody pokrywane są przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
1.	Najemca ponosi pełną odpowiedzialność oraz zobowiązany jest do pokrycia do pełnej wysokości wszelkich szkód wynikłych z uszkodzeń mechanicznych Pojazdu.
2.	W razie otrzymania przez Wynajmującego korespondencji w sprawie mandatów albo innych obciążeń publicznoprawnych, Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w kwocie 100 zł.
3.	Najemca zostanie obciążony karą umowną za następujące szkody na pojeździe,
wynikające z jego niewłaściwego użytkowania:
•	Palenie papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych: 1000 zł
•	Uszkodzenie powłoki lakierniczej jednego elementu karoserii: 1000 zł
•	Uszkodzenie zderzaka: 2000 zł
•	Uszkodzenie podwozia: opłata zostanie ustalona po uzyskaniu wyceny naprawy z warsztatu
•	Uszkodzenie szyby: 1000 zł
•	Uszkodzenie opony w stopniu przekraczającym przeciętne zużycie: opłata według wartości rynkowej opony oraz pozostałych poniesionych strat.
•	Uszkodzenie tapicerki: opłata zostanie ustalona na podstawie wartości rynkowej uszkodzonego elementu oraz pozostałych poniesionych strat.
•	Zniszczenie albo utrata dowodu rejestracyjnego, jednej sztuki tablicy rejestracyjnej, lub naklejki rejestracyjnej pojazdu: 600 zł.
•	Zniszczenie lub utrata kluczyka: 3000 zł
Powyższe kary umowne sumują się.
•	W razie utraty gwarancji pojazdu z winy Najemcy lub upoważnionej osoby trzeciej, Najemca zobowiązany jest uiścić karę w wysokości 20 000 zł.
•	W przypadku stwierdzenia na podstawie zapisów z rejestratora GPS użytkowania Pojazdu w sposób określony w § 4 pkt. 12, Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną w wysokości 10 000 zł.
1.	Udział własny najemcy wynosi 10 %, z wyłączeniem kar umownych określonych w niniejszym paragrafie.
2.	Zapłata kar umownych nie wyklucza dochodzenia przez Wynajmującego zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 10

1.	Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odebrania Najemcy pojazdu w trakcie trwania umowy z jednoczesnym zachowaniem wynagrodzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Najemcę warunków umowy oraz przepisów prawa oraz gdy okoliczności sprawy wskazują, że Pojazd mógł stać się przedmiotem przewłaszczenia albo kradzieży przez Najemcę lub osoby trzecie.
2.	W sytuacji określonej powyżej, Wynajmujący informuje Najemcę o konieczności niezwłocznego zwrotu Pojazdu.
3.	W przypadku braku zwrotu Pojazdu albo braku możliwości rozwiązania sprawy w inny sposób Wynajmujący podejmie wszelkie czynności przewidziane prawem zmierzające do przymusowego odbioru Pojazdu, zaś Najemca zostanie obciążony kosztami z tym związanymi, w tym kosztami holowania Pojazdu.
4.	Wynajmujący oświadcza, a Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę, że Pojazd wyposażony jest w lokalizator GPS wraz z możliwością zdalnego odcięcia pompy paliwa. W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie, w razie braku odpowiedzi Najemcy na wezwania o zwrot Pojazdu lub w innych przypadkach określonych w Umowie, Wynajmujący, uprawniony jest on do odcięcia dopływu paliwa, tym samym uniemożliwiając poruszanie się pojazdem.

§ 11

1.	Najemca zobowiązuje się do terminowego zwrotu Przedmiotu najmu, szczegółowo określonego w umowie.
2.	Nieterminowy zwrot Pojazdu może zostać potraktowany przez Wynajmującego jako próba kradzieży Pojazdu, co uprawnia go do podjęcia wszelkich czynności przewidzianych prawem zmierzających do przymusowego odbioru Pojazdu, a w tym powiadomienia Policji oraz innych organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa. Najemca zostanie obciążony kosztami związanymi z podjętymi czynnościami, w tym kosztami holowania pojazdu.
3.	Niezależnie od tego, Wynajmującemu przysługuje wynagrodzenie w przypadku nieterminowego zwrotu pojazdu w wysokości 2000 zł za każdy dzień najmu, przy czym dzień najmu rozpoczyna swój bieg od godziny w której Pojazd miał zostać zwrócony.

 § 12

1.	Transportowane w Pojeździe towary nie powinny stwarzać ryzyka uszkodzenia Pojazdu ani ze względu na ich charakter, ani sposób zapakowania, załadunku lub obchodzenia się z nimi. W przeciwnym razie, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami ewentualnych szkód spowodowanych w pojeździe, zgodnie z niniejszą umową.
2.	Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za transportowane towary. Najemca obowiązany jest do podejmowania na własny koszt i ryzyko wszelkich działań koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa załadunków. Najemca niniejszym zrzeka się możliwości dochodzenia wobec wynajmującego jakichkolwiek roszczeń w przypadku awarii, straty lub kradzież przewożonych towarów z jakiejkolwiek przyczyny, nawet, jeśli byłoby to spowodowane cechami pojazdu lub jego wyposażenia. Ponadto, Najemca zobowiązuje się wobec Wynajmującego do zwolnienia go z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu w przypadku, gdyby z podobnymi roszczeniami wystąpili ubezpieczyciele Najemcy. Najemca zobowiązuje się poinformować swoich ubezpieczycieli o treści tego zobowiązania umownego. Do obowiązków Najemcy należy zapewnienie właściwego ubezpieczenia od zdarzeń, za które nie chce ponosić odpowiedzialności w odniesieniu do osób trzecich oraz transportowanych towarów.

§13

1.Opłata za 1 km przekroczenia limitu ponad limit określony w § 2 ust. 4 wynosi: 1,00 zł netto
2. Nadprogramową liczbę przejechanych kilometrów przez Najemcę, rozlicza się w cyklu miesięcznym, w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego
3.W przypadku, kiedy ustalona liczba kilometrów zostanie przekroczona w trakcie trwania najmu(dotyczy to najmu długoterminowego), Wynajmujący ma prawo wyłączyć samochód ”bez względu na to że termin najmu jeszcze nie upłynął. Najemca ma obowiązek dopłacić kwotę za zwiększenie limitu kilometrów według cennika umowy, po uzgodnieniu tego z Wynajmującym
4. Najemca zobowiązany jest do w/w rozliczenia w sposób gotówkowy, lub przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego
5. W przypadku nie spełnienia tego warunku umowy przez Najemcę, Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę.
6. Pojazd wyposażony jest w tzw. Ogranicznik Prędkości', który ogranicza prędkość pojazdu do 190 km/h

§14      

1.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
2.	W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy za nieważne, niezgodne z prawem lub nie mające mocy wiążącej w jakimkolwiek zakresie, takie postanowienia uważa się za wyodrębnione od pozostałych postanowień Umowy, które pozostają w mocy w możliwie najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. W takim przypadku strony podejmą niezwłocznie wszelkie działania aby cel wynikający z tych postanowień został osiągnięty.
3.	Strony dołożą starań, aby wszelkie spory pomiędzy nimi powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy były rozstrzygane polubownie. Gdyby jednak starania te nie przyniosły rozstrzygnięcia w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia ich rozpoczęcia - Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu właściwego miejscowo dla siedziby Wynajmującego sądu powszechnego.
4.	Przeniesienie przez Najemcę jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem Umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Wynajmującego na osobę trzecią jest nieważne.
5.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


Wynajmujący oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w ustawie o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Wypożyczalnia samochodów Mercedes

Co mówią nasi klienci

 • Wypożyczalnia samochodów i wynajem aut Warszawa
  Miałem za sobą wiele nieprzyjemnych doświadczeń i przepychanek w poprzednich wypożyczalniach w Polsce i za granicą (na wakacjach). Mogę powiedzieć że tutaj obyło się bez zbędnych maili i rozmów na temat warunków wypożyczenia oraz zwrotu depozytu. Prosto, jasno i uczciwie...
  Paweł
 • Wypożyczalnia samochodów i wynajem aut Warszawa
  Great quality for the price. I would like to recommend to anyone who is visiting Poland for holidays or business trip. Honest car rental company with no problems with deposit return.
  Eveline
 • Wypożyczalnia samochodów i wynajem aut Warszawa
  Mercedes to zdecydowanie moja ulubiona marka aut. To wiem od czasu gdy od ojca dostałem "Beczkę" - od tego czasu tylko Mercedesy, więc gdy mój uległ kolizji a inne wypożyczalnie nie mogły zaoferować Mercedesa to zdecydowałem się na wypożyczenie go właśnie tutaj :)
  Andrzej
 • Wypożyczalnia samochodów i wynajem aut Warszawa
  Wypożyczyłam auto na miesiąc, bo odbiór mojego nowego się przeciągnął o miesiąc. Wszystko zgodnie z umową i ustaleniami. Dostałam miły bonus w postaci dodatkowych kilometrów. POLECAM !!!
  Agnieszka
 • Wypożyczalnia samochodów i wynajem aut Warszawa
  Chyba nie mam nic do dodania poza tym że gorąco polecam. Auta wypożyczałem nie raz i zawsze był problem z depozytem a właściwie jego zwrotem. Tutaj miałem miłe zaskoczenie, bo od ręki i bez problemów.
  Marcin
 • Wypożyczalnia samochodów i wynajem aut Warszawa
  Nie znam się na pisaniu referencji, ale polecam gorąco tak samo jak robię to na żywo wśród znajomych. Nie jeździłam Mercedesem wcześniej ale klasa i komfort mnie przekonały to tej marki aut!
  Ania

Co grozi za nieprzestrzeganie regulaminu i umowy wynajmu auta?

Wynajem samochodu może być wygodnym i elastycznym sposobem podróżowania, ale istnieją pewne zasady i warunki, które należy przestrzegać. Nieprzestrzeganie regulaminu i umowy wynajmu auta może skutkować poważnymi konsekwencjami dla wynajmującego. Oto kilka potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić, gdy nie przestrzega się tych warunków.

Odmowa wynajmu: Jeśli wynajmujący nie przestrzegał warunków umowy w przeszłości, firma wynajmująca może odmówić mu wynajmu samochodu w przyszłości. Mogą to być trudności w przypadku planowania podróży lub konieczność poszukiwania alternatywnego źródła transportu.

Opłaty dodatkowe: Nieprzestrzeganie regulaminu wynajmu samochodu może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat. Na przykład, za spóźniony zwrot samochodu może być naliczona opłata za opóźnienie. Dodatkowe opłaty mogą znacząco zwiększyć koszty wynajmu samochodu.

Utrata kaucji: W przypadku uszkodzenia samochodu lub niezwrócenia go w odpowiednim stanie, firma wynajmująca może zatrzymać kaucję. Oznacza to, że wynajmujący może utracić swoje środki, które zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów naprawy lub przywrócenia samochodu do pierwotnego stanu.

Odpowiedzialność finansowa: Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku niedozwolonego użytkowania samochodu lub naruszenia warunków umowy wynajmu. Jeśli wynajmujący spowoduje wypadek lub uszkodzenie samochodu, może zostać obciążony kosztami naprawy lub odszkodowaniem dla firmy wynajmującej.

Konsekwencje prawne: Nieprzestrzeganie regulaminu i umowy wynajmu auta może prowadzić do konsekwencji prawnych. Jeśli wynajmujący działa nielegalnie lub łamie przepisy drogowe podczas korzystania z samochodu, może być ukarany grzywną, utratą prawa jazdy lub innymi sankcjami wynikającymi z przepisów prawa.

Aby uniknąć tych konsekwencji, ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z regulaminem i umową wynajmu auta przed podpisaniem umowy. Należy zwrócić uwagę na szczegóły dotyczące terminów, opłat, ubezpieczenia i odpowiedzialności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niejasności, zawsze warto skonsultować się z firmą wynajmującą samochody w celu uzyskania dodatkowych informacji. Ponadto, należy pamiętać o przestrzeganiu przepisów drogowych i korzystaniu z samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wynajem samochodu może być świetną opcją podróżowania, ale tylko wtedy, gdy przestrzega się wszystkich warunków umowy i regulaminu. Unikanie nieprzyjemnych konsekwencji jest możliwe poprzez odpowiedzialne i zgodne z prawem korzystanie z wynajętego samochodu. Pamiętajmy o znaczeniu czytania i rozumienia zasad, aby zapewnić sobie bezproblemową i satysfakcjonującą podróż.
ZADZWOŃ